Kindercoachpraktijk op Facebook

 

                                                                                                                                               

                             

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Kindercoachpraktijk de Vlinder.

Overeenkomst.
Na een kennismaking, waarin wordt verkend of we bij elkaar passen en of de hulpvraag aansluit bij mijn expertise, kunnen we tot samenwerking overgaan. U gaat dan akkoord met de voorwaarden en de afgesproken prijs.

Duur van het traject.
De ik leer anders''  training bestaat uit 4 sessies van elk 1 uur.
De 'ik leer leren' training bestaat uit 5 sessies van 1 uur.
De duur van het traject kindercoaching bestaat uit ongeveer 5 sessies van elk 1 uur. Mocht dit gaandeweg korter of langer duren, dan overleg ik met u.

Niet verschijnen op een afspraak.
Kan uw kind niet komen en geeft u dit op tijd aan, dan is dat geen probleem. We plannen een nieuwe afspraak. Zegt u de afspraak af binnen 24 uur voorafgaand de afspraak, dan bereken ik de kosten van de sessie.

Betaling.
Facturering vindt plaats op het einde van de maand. Betaling binnen 2 weken na ontvangst van de factuur. Lukt dit om welke reden dan ook niet binnen de termijn, laat het me dan weten. Komt de betaling niet op tijd binnen, dan stuur ik een betalingsherinnering. Indien er dan niet binnen de afgesproken termijn van 2 weken betaald wordt, stuur ik een tweede betalingsherinnering waarbij ik gerechtigd ben om administratiekosten van 5 euro in rekening te brengen. Is het verschuldigde bedrag binnen 2 weken dan nog niet bijgeschreven op mijn rekening dan ben ik genoodzaakt een incassobureau in te schakelen. De kosten die hieraan verbonden zijn, zijn volgens de wet, volledig voor uw rekening. Voor de 'ik leer leren' training geldt dat het bedrag van 332,50 euro betaald moet zijn voordat de training start.                         

Wie schrijft, die blijft (auteursrecht).
Het door mij aangeleverde materiaal is door mij geschreven of vervaardigd en mag niet zonder toestemming worden (her)gebruikt of aangepast.

Gesprekken met derden.
Ik sta open voor mogelijkheid tot een gesprek met derden. Dit kan een leerkracht, andere hulpverlener of arts zijn. In de meeste gevallen wordt dit gesprek als sessie gefactureerd.

Privé.
Wat inhoudelijk tijdens het traject gedeeld wordt blijft privé en wordt niet gedeeld met anderen. Dat valt onder mijn beroepsgeheim. Zie ik in de situatie of omgeving van uw kind een direct of zeer dreigend gevaar, dan bespreek ik dit met u en laat het in eerste instantie aan u over om verandering in te zetten. Eventueel met hulp van instanties. Gebeurt er niets dat het gevaar doet wijken, dan zou dit kunnen leiden tot het doorbreken van mijn beroepsgeheim.

Klachten.
Als kindercoach zal ik alles in het werk stellen om uw kind goed te begeleiden. Echter kan het voorkomen dat u toch een klacht heeft. Wanneer uw kind rechtstreekst in zijn belang is getroffen door een handeling van mij, kan over die handeling een klacht worden ingediend door u als ouders/verzorger. Wanneer u uw klacht met mij communiceert zal ik uiteraard mijn best doen om voor u en mijzelf tot een bevredigende oplossing te komen. Omdat ik ben aangesloten bij Stichting Adiona, beroepsorganisatie voor kindercoach en kinderyogadocenten, kunt u, wanneer wij er samen niet uit komen, een beroep doen op de onafhankelijke klachtenfunctionaris van deze stichting. Het e-mail adres voor Onafhankelijke Klachtenbemiddeling is: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.U kunt de situatie met haar bespreken. U kunt met haar de weg bepalen welke u wilt inslaan bij het afhandelen van uw klacht. De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en stelt zich onpartijdig op. Zij probeert u en de betrokkenen bij elkaar te brengen door bemiddeling, hoor en wederhoor toe te passen. Zij beoordeelt niet n geeft dus geen oordeel. Uw informatie wordt altijd vertrouwelijk behandeld en alleen met uw uitdrukkelijke toestemming onder de aandacht gebracht bij de betrokkene(n).

Privacyverklaring
Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG, is kindercoachpraktijk De Vlinder, gevestigd te Karekiet 19 te 's-Hertogenbosch, ingeschreven bij de kamer van Koophandel onder nummer 58187308.

Persoonsgegevens

Doel van verwerking: Ik gebruik uw persoonsgegevens enkel om met u in contact te treden (contactgegevens), met u te communiceren en in het kader van de met u overeen te komen dienstverlening. Ik gebruik uw gegevens niet voor andere doeleinden. Indien u mij uw persoonlijke contactgegevens geeft, telefonisch, per email, via de website of anderszins, dan gebruik ik deze gegevens enkel om met u in contact te treden en met u te communiceren. Indien geen overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan worden de gegevens 6 maanden na ontvangst verwijderd. 

Verwerken persoonsgegevens: Indien een overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan zal ik over meer persoonsgegevens beschikken dan enkel contactgegevens. Ik gebruik deze persoonsgegevens enkel in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening en verzamel alleen die gegevens die ik in dat verband nodig of nuttig acht. De gegevens worden zonder uw toestemming niet met derden gedeeld.

Beveiliging: Ik heb er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat uw gegevens bij mij veilig zijn. Bij de verwerking van persoonsgegevens kan ik gebruikmaken van één of meerdere verwerkers, zoals een internetprovider. Om uw privacy te waarborgen en de technische beveiliging te verzekeren, sluit ik alleen verwerkersovereenkomsten af die gesloten zijn overeenkomstig de daaraan in de AVG gestelde eisen met de garantie dat uw gegevens niet buit de EU worden verwerkt. Als verwerkingsverantwoordelijke blijf ik verantwoordelijk. Persoonsgegevens die in fysieke vorm zijn vastgelegd, worden bewaard in een deugdelijke afsluitbare ruimte, zodat derden hier geen toegang toe hebben. Zonder uw toestemming deel ik uw gegevens niet met andere partijen, tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is.

Bewaartermijnen
Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de verwerking. Ik ben uiteraard wel gebonden aan wettelijke en fiscale verplichtingen. Zo moet ik van de Belastingdienst uw factuurgegevens 7 jaar bewaren. Persoonsgegevens die in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening zijn verzameld, waaronder contactgegevens, worden 7 jaar na afloop van de overeenkomst bewaard en daarna verwijderd of vernietigd. 

Rechten betrokkene(n)
Ik respecteer uw privacy rechten en zal er aan meewerken dat u de in de AVG aan u toegekende rechten kunt uitoefenen. Voorbeelden hiervan zijn het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Indien u van uw rechten gebruik wilt maken kunt u hierover contact met mij opnemen.